pajoohaan.ir

نظم آهنگ و موسیقای قرآن از جنبه های اعجاز بیانی است. مراد از نظم آهنگ موسیقای قرآن، آوا، صوت و آهنگی است که در نتیجه ادا کردن کلمه یا کلمات ایجاد می شود. با این توضیح که هر کلمه بسته به نوع حرکات، مد، نوع حروف و صفات و مخارج آن، زیادت و به تبع آن ابدال و ادغام و نیز حذف، آوا و آهنگ خاصی دارد که مراد از موسیقی همین نغمه و آوای ایجاد شده است. در این کتاب بر آنیم تا به طور خاص به نظم آهنگ و موسیقای الفاظ قرآن و تاثیر آن بر معنا بخشی بپردازیم تا ثابت کنیم موسیقای الفاظ قرآن دلالت خاصی دارد و لفظ با نظام صوتی و موسیقی خود کاشف از اسرار و معانی گوناگون است و بین الفاظ قرآن از جهت صوت و آهنگ و زیبایی با مفهوم و معنای واژه هماهنگی و مناسبت وجود دارد. در ادامه به بررسی موسیقای برخی آیات قرآن و تاثیر آن در معنا پرداخته می¬شود.

continue_text

for_you

related_books