pajoohaan.ir

  تمرین اندیشه ( دفتر اول) گفت و گوهای من با پدر بزرگ

3240 تومان

بشر در طول تاریخ، به دلیل نداشتن تحلیل منطقی، در موارد بسیاری دچار خسارت‌های بزرگ و گاه غیرقابل جبران گردیده است. آری؛‌ اگر انسان بتواند به درستی از قوة تعقل و خرد خویش استفاده نماید این خسارت‌ها به حداقل خواهد رسید. اما او برای این‌که بتواند در موقعیت‌های مختلف از تحلیل منطقی و درستی برخوردار باشد ـ علاوه بر اطلاعات صحیح ـ نیاز به تمرین دارد تا به نتیجه‌ای صحیح دست یابد. این کتاب بر آن است که تا برخی از شبهات فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی را از طریق تحلیل‌های عقلی ـ عرفی پاسخ دهد تا علاوه بر پاسخ دادن به این شبهه‌ها و سؤال‌ها، تمرینی برای درست اندیشیدن هم باشد.

continue_text

for_you

related_books

more