pajoohaan.ir

  کارکرد دین در زندگی بشر

10920 تومان

15000 تومان

buy_printed
یکی از موضوعات مهم در عرصة دین‌پژوهی، «کارکرد دین در زندگی بشر» است. برخی معتقدند: دین در زندگیِ انسان، هیچ نقشی ندارد! عده‌ای برای آن، نقشِ حداقلی و فردی قائل‌اند. اما همه متفکرانِ نیک‌اندیش، نقش و کارکرد دین را برای انسان در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی سازنده و تکامل‌آفرین دانسته‌اند. اثر حاضر با طرح موضوع فوق، همه جنبه‌های آن را کاویده و آرای اندیشوران شرق و غرب را در این‌باره بررسی کرده است.

continue_text

for_you

related_books

more