pajoohaan.ir

  مرگ از دیدگاه امام علی (ع)

8640 تومان

8000 تومان

buy_printed
مرگ، حادثة تردیدناپذیر زندگی انسان است. در قرآن بر این مهم تأکید فراوان شده و پیوسته انسان‌ها را به معاد و مرگ و قیامت، تذکر داده است. در آموزه‌های علوی، نیز به پیروی از قرآن، مرگ جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به طوری که تمامی منظومة معارف اسلامی را تحت تأثیر قرار داده است. مطالعة‌این حادثة بسیار سرنوشت‌ساز از دیدگاه امیرمؤمنان علی(ع)، برای هر انسانی، تکان دهنده است و آثار تربیتی فراوانی به دنبال دارد. اثر حاضر در بخش‌های مختلف، همین مهم را دنبال می‌کند.

continue_text

for_you

related_books

more