pajoohaan.ir

  تاثیر قرآن بر شعر دفاع مقدس
ادبیات، نمود اندیشه ها و عواطف شاعر، از رویدادها و حوادثی است که در دنیای پیرامون وی رخ می دهد و خود آن را تجربه و احساس می کند و به مدد ذوق هنری، در قالب الفاظ رنگین و کلمات آهنگین به تصویر می¬کشد تا خواننده شعرش را در فضای فکری و عاطفی خود قرار دهد. بی¬گمان هرگاه ارزش¬های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جامعه¬ای تغییر یابد، در نوع نگرش و عواطف شاعر نیز تغییر و تحولی پدید می آید؛ این امر مسیر تخیل، زبان و عاطفه وی را در عرصه شعر و ادب دگرگون می¬سازد؛ زیرا بینش و دید شاعر، از رویدادها و جریان حاکم بر فضای جامعه، در مضامین و درون مایه-های شعری که پیوند ناگسستنی با روحیات و خلقیات شاعر دارد، بسیار تأثیرگذار است.
سرزمین ماجنگ های بسیاری را پشت سر گذاشته و شاعران درباره آنها شعرها سروده¬اند. روح پایداری در ادب گذشته ما مشهود است؛ به ویژه در آثاری مانند شاهنامه که کرامت انسان، عدالت جویی و ظلم ستیزی در آن نمود بارز داشته است. ادبیات مقاومت در این مرز و بوم سابقه ای بسیار طولانی دارد و حیات مردم با این حماسه پیوند عمیق یافته است. در واقع قبل از این هم ادبیات پایداری داشتیم ولی ادبیات دفاع مقدس و جنگ تحمیلی بسیار متفاوت است.

continue_text

for_you

related_books