pajoohaan.ir

  چیستی و آثار معادباوری

3200 تومان

7100 تومان

buy_printed
یکی از مسائلی که همواره در ادیان مختلف مورد تأکید قرار گرفته است و در واقع به ادیان معنا می دهد، به نحوی که بدون آن، دین جایگاه مشابهی نخواهد داشت، مسأله معاد است. اعتقاد به معاد از دیرپاترین عقایدی است که ردّ پای آن در سراسر زندگی بشر دیده می شود و کـاوش هـای بـاسـتـان شـنـاسـی اثبات کننده این مدعا است و اصـولا مکاتبی که فاقد این اصـل بـاشند، الهی نیستند.
مساله سرنوشت و فرجام کار آدمی، از مسائل مهمی است که انسانِ فطرتاً حقیقت جو، در پی یافتن آن است. در بین تمامی نظرات پیرامون این امر، نظر اسلام نگاهی همه جانبه است و انبیا با اتکا به وحی توانسته¬اند، پاسخی صحیح و عقل پسند به مسئله آغاز و فرجام انسان دهند. در جهان بینی اسلامی، معاد و سرای آخرت از اهداف نهایی آفرینش شمرده شده به خصوص در قرآن کریم، قسمت مهمی از مـسـائل تـربـیـتـی از هـمـین راه تعقیب می شود.
اعـتـقـاد بـه مـعـاد با همه ابعاد زندگی انسان عجین گشته و کمتر عملی را می یـابـیـم که چنین پیوندی با معاد نداشته باشد. نقش سازنده معاد در ابعاد گوناگون زندگی سـبـب شـده که ادیان و مذاهب آسمانی برای تربیت افراد و اصلاح جامعه، تلاشی گسترده جهت پـرورش ایـمـان بـه مـعاد در دل مردم، به عمل آورند چرا که انگیزه فعالیت های زندگی، تأمین نیازها و خواسته‌ها و در نهایت رسیدن به سعادت و کمال نهائی است و طبعا کمال انسان با اعمال و رفتار و کردار انسان محقق می‌شود. اعمال و رفتار انسان نیز در گرو اعتقادات اوست و از جمله مهمترین اعتقادات در جهت دهی به کردار انسان، باور به قیامت است.

continue_text

for_you

related_books