pajoohaan.ir

  مصادیق و مراتب حقوق در اسلام

3000 تومان

6800 تومان

buy_printed
هر ملتی به تناسب ارزش ها و باورهای خود، حقوقی را برای همنوعان و هم کیشان خود قائل هستند و در این راستا قوانین خاصی برای تأمین حقوق اجتماعی وضع کرده اند. به جرأت می توان گفت که زیباترین، کامل¬ترین و دقیق¬ترین قوانین حقوقی و قضایی را باید در مکتب اسلام جست¬وجو کرد.
در جهان از حقوق بشر بسیار سخن به میان می آید و به ظاهر از حقوق بشر حمایت می شود؛ لیکن همین بشر همواره قربانی مطامع مدّعیان حقوق بشر است. انسانیت، لحظه ای از فتنه گری ها، آتش افروزی ها، قتل عام ها و بی-عدالتی های این مدّعیان دروغین طرفدار حقوق بشر آرامش ندارد.
در اسلام بیشترین توجه به حق الناس و حقوق بشر شده است. اقامه¬ی قسط، عدل، برقراری عدالت اجتماعی و حتی ادا حق الناس بر حق الله مهم¬تر شمرده شده است.
ادای حق الناس یکی از مهمترین اهداف ادیان آسمانی است. اسلام برای بشر چهار وظیفه مشخص کرده است: وظیفه ی بنده در برابر خدا، وظیفه ی بندگان در برابر یکدیگر، وظیفه ی مردم در برابر حکومت و وظیفه¬ی مردم در برابر محیط زندگی؛ از این رو باید بپذیریم که بعد از وظایف الهی، وظیفه¬ی ادای حقوق مردم از همه مهمتر است، بلکه از جهاتی بر آن نیز ترجیح داده شده است.
کسی نمی تواند ادعای مسلمانی کند در حالی که حقوق مردم بر پشت او سنگینی کند و کسی نمی¬تواند از حُسن عافیت و نجات از یوم المعاد برخوردار گردد در حالی که هنگام چشم فرو بستن از دنیا حقوق مردم برگردن او باشد.

continue_text

for_you

related_books