pajoohaan.ir

  اخلاق اداری

2000 تومان

2600 تومان

buy_printed
اخلاق در لغت جمع خلق و از ماده (خ، ل، ق) است به سرشت باطنی و نفسانی انسان نظر دارد یا همان خلق و خوی درونی است. (آذرتاش، آذرنوش، 1390، ص 180)
اخلاق اداری چگونی رفتار یک کارمند در محل کار و اداره¬ای است که در آن کار می¬کند و در گرو ارتباط با سازمان و ارتباط با ارباب رجوع است.
با توجه به جامعیت قرآن کریم، به عنوان قانون مدون دین اسلام و پویایی این دین که جواب¬گوی سؤالات و نیازهای هر عصری است؛ همچنین با توجه به اینکه نظام اداری امروزی، تشکیلات گسترده¬ای دارد و به نوعی مرتبط با تمام ابعاد زندگی مردم- اعم از دنیوی و اخروی- است؛ توسعه جامعه انسانی در ابعاد مادی و معنوی آن مشروط به داشتن نظام اداری مبتنی بر اخلاق متکامل دینی است. این تحقیق در حد توان وسعت کاری خود، درصدد بررسی این مسأله می¬باشد.

continue_text

for_you

related_books