pajoohaan.ir

  English for the Students of Law and Political Science-pdf
English for the Students of Law and Political Science
University of Isfahan
کتاب حاضر جهت درس زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته ی علوم سیاسی و حقوق تدوین گردآوری شده است. مخاطبین این کتاب دانشجویان مقطع کارشناسی میباشند.
کتاب از دوازده درس تشکیل شده است که هرکدام به یکی از مسائل و موضوعات مهم در زمینه ی علوم سیاسی و حقوق میپردازد.
همچنین در تدوین این کتاب سعی بر آن بوده است تا به موضوعات و مفاهیم اسلامی و اندیشه ی دینی در حوزه ی علوم سیاسی و حقوق نیز توجه قابل ملاحظه ای شود.به طور کلی دانشجویان مقطع کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد در بسیاری از رشته ها مشکلات متعددی در زمینه ی یادگیری زبان( گرامر، قرائت و درک مطلب، صحبت کردن و حتی واژگان) دارند.

continue_text

for_you