pajoohaan.ir

نحوه آفرینش انسان چگونه بود؟ فلسفه خلقت چه بود؟ در این دنیا چگونه باید باشد؟ پس از آن و در دنیای دیگر، مراحل انسان چیست: قبر، برزخ، رستاخیز، نامه اعمال و... .
همه این مراحل از موضوعات بسیار ژرف و پر معنایی است که متفکر بزرگ اسلامی علامه طباطبائی در «کتاب الانسان» آنها را کاویده و وجود آدمی را در سه مرحله بررسی کرده است:
قبل از دنیا، در دنیا، بعد از دنیا.

continue_text

for_you

related_books

more