pajoohaan.ir

این دفتر، پرسش‌های شما را دربارۀ شیوۀ نیکو زندگی‌کردن، با بهره‌گیری از میراث رهنمون‌بخش امام‌ خوبان، علی‌بن‌موسی علیه السلام ، پاسخ می‌گوید و زیستن مؤمنانه را در پرتوِ ارتباط با خدا و خود و خلق ترسیم می‌کند. بدان امید که با الگوگیری از زندگی رضوی، زندگی خویش را از الگوی زیست‌تحمیلیِ بیگانه پاک کنیم.

continue_text

for_you

related_books

more