pajoohaan.ir

تلاش این دفتر بر این است که بخشی از پرسش‌های شما شیفتگان دانش و فضیلت را دربارۀ سیمای علمی زندگی امام‌رضاعلیه السلام جوابگو باشد و ضمن اشاره به گسترۀ میراث علمی، مناظره‌ها، آثار مکتوب و شاگردان مکتب علمی امام، از دیدگاه‌های ایشان دربارۀ دانش و دانشمندی روایت کند تا دلیل راهِ علم‌آموزان شود.

continue_text

for_you

related_books

more