pajoohaan.ir

  بازتاب ساختار بلاغی قرآن کریم در ترجمه های فارسی

2500 تومان

8000 تومان

buy_printed
قرآن، این کتاب شگفت انگیز آسمانی، که اقیانوسی سرشار از گوهرهای گران‌سنگ معانی است، از نخستین روزهای نزول، اندیشمندان و پژوهشگرانی با نگاه‌های متفاوت را به خود معطوف داشته که ثمرۀ آن، بررسی قرآن از جنبه‌ها و زوایای گوناگون بوده است.
از جمله تلاش‌هایی که در این رهگذر شکل گرفته و گسترش یافته، ترجمۀ قرآن به زبان‌های مختلف بوده است.
ترجمه در اصطلاح امروز، برگردان متنی از زبانی به زبان دیگر با رعایت محتوای آن است و این همان معنایی است که از لغت ترجمه برآمده است؛ یعنی تبیین و شرح سخن.
ترجمه، فنی ظریف و دقیق، و دریچۀ آشنایی با سطحی از مفاهیم قرآن است که هر بشری را یارای ورود به آن نیست. چه‌بسا مترجمانی که در این وادی لغزیده‌ و یا ناکام مانده‌اند. هرگونه ناآگاهی و غفلت از مقتضیات زبان مبدأ یا مقصد خطرآفرین و لغزش‌برانگیز است؛ به‌ویژه اگر متن مورد ترجمه، شاهکاری ادبی یا کلامی معجزه آسا باشد.

continue_text

for_you

related_books

more