pajoohaan.ir

  پیشوایان هدایت 3 حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام)
این کتاب، به بررسی زندگانی پاره تن پیامبر، حضرت زهرا می پردازد؛ او که سرور زنان دنیا و آخرت، به حق در همه عرصه های زندگی، بهترین الگوی زن آرمانی اسلام است.
از آنجا که اهل بیت وحی - که قرآن به پاکی شان از هر پلیدی شهادت داده و پیامبر اکرم (ص) به همسنگ بودن ایشان با قرآن مجید، تصریح فرموده است - پرچم ها و نشانه هایی هستند که پروردگار جهانیان برای راهنمایی بندگان خود به راه راست برافراشته است، تاریخ و راه این بزرگواران، تبلور عینی تاریخ رسالت اسلام، و راه پیروزمند آن است.

continue_text

for_you

related_books

more