pajoohaan.ir

سه پرسش را در این نوشتار پاسخ میگیرید:
1. در پسِ تأکیدهای فراوان بر زیارت مزار پیشوایان دین، چه حکمت هایی نهفته است؟
2. حضور در زیارتگاه ها و انجام دادنِ آداب و احکام توصیه شده، چه آثار عملیِ مثبتی بر زائر میگذارد؟
3. مخالفان توسل و زیارت و عتبه بوسی و... چه مبنایی دارند و بهترین پاسخ به آنان چیست؟

continue_text

for_you

related_books

more