pajoohaan.ir

  رهنما 42: دام خرافات و راه رهایی از آن
1: خرافه چیست و ردّ پایش در تاریخِ مسیحیت و اسلام، تا کجاها دیده میشود؟
2: ضرورت خرافهزدایی در نظرگاه قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله چیست و راهکارهای آنان کدام است؟
3: با انواع خرافهگرایی، خصوصاً بدعتهای رایج در عزاداری ها، آشنا شویم.
4: خرافات و بدعتها، مثلاً عمل زشتی مانند قمهزدن، چه آثار مخرّبی بر چهرۀ شیعه، در بُعد جهانی، میگذارد؟
5: اگر کسی را مدّعیِ ارتباط با امامزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عالَم غیب دانستند، چرا باید او را تکذیب کرد؟
6: بزرگان و عالِمانِ شیعه در راهِ ریشهکنی و رفع خرافات و ادّعاهای دروغگویان، چه تلاشهایی کردهاند؟

continue_text

for_you

related_books

more