pajoohaan.ir

  رهنما 39: عصمت، زلال محض
پنج پرسش زیر را، در این نوشتار، پاسخ می گیرید:
1. واژۀ عصمت از چه زمانی در معنای امروزیِ آن بهکار رفته است؟
2. اگر عصمت امری اِعطایی است، آیا مصونیت پیامبران و امامان از گناه، جبری نخواهد بود؟ دراینصورت، دلیل برتری آنان بر سایر انسانها چیست؟
3. هیچ انسانی خالی از امیال و شهوات نفسانی نیست؛ بنابراین، چگونه میتوان امکان معصومبودنِ انسانی را پذیرفت؟
4. شیعیان بر اساس چه دلایلی امامان خود را معصوم میدانند؟
5. آیا اعتقاد به عصمت پیامبران و امامان، تأثیری منفی بر زندگی فردی و اجتماعی شیعیان نمیگذارد؟

continue_text

for_you

related_books

more