pajoohaan.ir

  رهنما 29: چهل چراغی برای سقف مشترک
در این نوشتار، میخواهیم بدانیم:
1. چرا برخی ازدواج‌ها و پیوندها به جدایی می‌انجامد؟
2. چرا بعضی از پیوندهای عاشقانه، بعد از ازدواج گسسته می‌شود و فرو می‌پاشد؟
3. چرا عدهای از زوج‌ها با یکدیگر همدلی و همفکری دارند و برخی ندارند؟
4. چرا زنان و شوهرانی که با هم تفاهم دارند، پس از مدتی دچار اختلاف و مشاجره می‌شوند؟

continue_text

for_you

related_books

more