pajoohaan.ir

  رهنما 28: حرم در بستر تاریخ
برای آشنایی بیشتر با بناهای حرم مطهر امامرضا علیه السلام نیاز دارید که پاسخ پرسشهای زیر را بدانید. این کتابچه پاسخگوی شماست:
• مکان دفن امام هشتم چگونه و کِی حرم شد؟
• تاریخچۀ سنگهای روی آرامگاه حضرت چیست؟ روی سنگ فعلی چه نوشتهاند؟
• ضریح دورِ مضجع شریف چه تغییراتی از سر گذرانده است؟ ضریح فعلی چندمین ضریح است و داستان ساخت آن چیست؟
• نخستین مسجد حرم، با تاریخ هزارساله، چه نام دارد؟

continue_text

for_you

related_books

more