pajoohaan.ir

  رهنما 24: برای فرزندانمان چگونه الگو باشیم؟
پاسخ به پرسشهای زیر انگیزۀ قلمزدن و انتشار این کتابچه است:
1. الگو چیست و چه نقشی در تربیت فرزندان دارد؟
2. یک الگو چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
3. در برابر الگوهای غلط چه باید کرد؟
4. در زمینه ارائه الگوها به فرزندانمان چه نکاتی را باید توجه داشته باشیم؟

continue_text

for_you

related_books

more