pajoohaan.ir


در مناظرۀ پیشِ رو که در کشوری خارجی رخ داده است، درصدد پاسخگویی به چند پرسش هستیم:
1. زیارت چه پیشینهای در اسلام دارد و چه ریشههایی حتی در منابع اهلسنت؟
2. فرق زیارت با اعمال بت پرستان چیست؟ مرز آن دو کدام است؟
3. زیارت چه فلسفه و حکمتی دارد؟
4. سفر برای زیارت مشمول چه حکمی است؟

continue_text

related_books

more