pajoohaan.ir

با مطالعۀ مناظرۀ زیر که در فضایی خارج از ایران اسلامی روی داده است، میتوانیم به چند سؤال پاسخ دهیم:
1. حقیقت توسل چیست؟
2. آیا توسل به اولیای خدا شرک است؟ با عقل پاسخ دهید.
3. آیا با مردن، رابطۀ انسان با دنیا قطع میشود و قدرت انجامدادن هیچ کاری ندارد؟
4. در منابع معتبر اهلسنت، چه شواهد انکارناپذیری برای اثبات حقانیت توسل وجود دارد؟

continue_text

for_you

related_books

more