pajoohaan.ir

  رهنما 10: پاسخ چیست؟
عقل، حجت خدا بر انسانهاست و خداوند انسان را در روز قیامت به مُدرکات عقلی عِقاب و ثواب میدهد. اگر خلاف عقل چیزی را بپذیریم، در محضر الهی هیچ عذری نخواهیم داشت. بنابراین، از جوانان و فرهیختگان همۀ مذاهب انتظار میرود که ابتدا دین و مذهب خود را با این مایۀ گرانبها محک بزنند و سپس قضاوت کنند.
کتابچه های رهنما برای پاسخ به پرسشهایی فراهم آمدهاند؛ ولی برخلاف آنها، در نوشتۀ پیشِ رو طرح چند سؤال بسیار ساده، بدون نیاز به پاسخ و به صورت استفهام انکاری، محور قرار گرفته است. در این پرسشها تناقضات آشکاری را در اعتقادات برخی مذاهب، به خصوص فرقۀ وهابیت، یادآور میشویم

continue_text

for_you

related_books

more