pajoohaan.ir

  رهنما 108: رساله رایانه
سؤالاتی که در این مجموعه به آن پاسخ داده خواهد شد:
- آیا دین نگاه مثبتی به رایانه و ابزارهای نوین دارد؟
- نمونه‌های استفادة نامشروع از رایانه چیست؟
- آیا استفاده از لوح‌های فشردة کپی‌شده جایز است؟
- دیدن چه فیلم‌هایی از نگاه شرع جایز نیست؟
- حکم شرعی بازی‌های رایانه‌ای چیست؟
- آیا می‌توان اطلاعات شخصی دیگران را در رایانه مشترک مشاهده کرد؟

continue_text

for_you

related_books

more