pajoohaan.ir

  رهنما 106: در جستجوی فدک
در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش‌هاییم:
۱. فدک چیست؟
۲. محدودۀ فدک کجاست؟
۳. علت تأکید و تکیه بر مسئلۀ فدک چیست؟
۴. موضع حضرت فاطمۀ زهرا علیها السلام چیست؟
۵. موضع غصب‌کنندگان فدک کدام است؟
۶. تأثیر کلامی، فقهی این بحث چیست؟
7. علت استمرار این بحث و موج‌آفرینی دربارۀ آن چیست؟
8. بازتاب مسئلۀ فدک چیست؟

continue_text

related_books

more