pajoohaan.ir

  رهنما 124: سراب غرب
یکی از مهم ترین پرسش های رایج، مقایسة رفاه و بدبختی جوامع غیرمسلمان با جوامع مسلمان است. عموم مردم با ملاحظۀ بخشی از آنچه رسانه های غربی از رفاه عمومی به نمایش می گذارند، وضعیت جامعۀ خویش را با آنان مقایسه کرده و این پرسش برایشان پیش می آید که چگونه وعدۀ الهی در نزول نعمت ها بر اهل ایمان محقق نمی شود. از سوی دیگر، ملاحظۀ رشد تکنولوژی و فناوری در برخی کشورهای غربی سبب می شود مؤمنان شرایط رشد علمی و فناوری جامعه خویش را با شرایط کشورهای غربی مقایسه کرده و برخی به اشتباه چنین نتیجه می گیرند که عامل پیشرفت جوامع غربی کنارگذاردن دین و عامل رکود کشورهای مسلمان گرایش به دین بوده است. این دو مسئله از ابعاد گوناگون و در سطوح متنوعی قابل بررسی است؛ ولی از آنجا که مخاطبان این اثر عموم مردم‌اند، سعی شده است از ورود به مباحث تخصصی پرهیز نموده و مسئله با زبان ساده تری تحلیل شود. این بحث در دو بخش سامان یافته است که در بخش نخست، ادعای رفاه و خوشبختی غرب و در بخش دوم ادعای پیشرفت غرب و عقب‌ماندگی مسلمانان بررسی شده است.

continue_text

for_you

related_books

more