pajoohaan.ir

  رهنما 119:استمرار نهضت
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن ... این، بخش حقیقی و اصلی تمدن است ... [مثل] رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت ... این‌ها آن بخش‌های اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامی، به شدت باید از تقلید [از غرب] پرهیز کنیم.
می‌خواهی که همیشه تداوم داشته باشد آفتاب و به دنبال راهی هستی تا آن را برای همیشه نگه داری. چه باید بکنی؟ چه راهی آفتاب را برای همیشه نگه خواهد داشت؟!
این سؤالات را از خود می پرسی و به این فکر می کنی که باید سیاهی را از بین ببری و راه رسیدنِ نور را باز کنی، راه رسیدن نور که باز شود آفتاب تداوم خواهد داشت. اینجا به دنبال باز کردن راهی برای تداوم داشتن آفتاب هستی.

continue_text

for_you

related_books

more