pajoohaan.ir

  رهنما 116: در جستجوی آرامش

یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی
کردن ... مثل مسئلۀ خانواده، سبک ازدواج ... اینها آن بخشهای اصلی
تمدن است ... در این بخش، پیشرفت ما چشمگیر نیست ... برای ساختن
این بخش از تمدن نوین اسلامی، به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم
می خواهی به آرامش برسی، به خدایت مراجعه می کنی و تک تک
چیزهایی را که برای آرامشت خلق کرده است، می گذاری کنار هم.
یکی شان مربوط به نیمۀ دیگر توست. مربوط به کسی است که در
کنار «تو » قرار می گیرد تا بشوید «ما ». فردی که با بودنش در کنار
«تو » یک خانواده ساخته می شود. در جستجوی آن فرد هستی و در
جستجوی آرامش. آن فرد بهانه ای است برای آرامش «تو .»

continue_text

for_you

related_books

more