pajoohaan.ir

اسلام و معارف / رهنما 20: خوشبختی و تیره بختی؟!
رهنما 20: خوشبختی و تیره بختی؟!
بعید است به پرسشهای زیر تا به حال فکر نکرده باشید. این نوشته را پاسخی کوتاه برای آنها بدانید:
1. چرا خداوند به یک فرد تمام نعمت‌ها را می‌دهد و به شخص دیگر، تمام بدبختی‌ها را؟
2. آیا آزمایش خدا از لحظۀ تولد تا آخر عمر، در نهایت بدبختی و تنگدستی باید باشد؟ آیا این ظلم نیست؟
3. چرا میگویند خوشیها و نعمتها نیز آزمایشاند؟ آزمایش برای چه؟
4. آیا خوب است که در معرض هیچ آزمونی نباشیم؟
5. تجهیز انسان به «قدرت بر انتخاب بد و نیک» چه فلسفهای در خود نهفته دارد؟

continue_text

کتاب های مرتبط

more