pajoohaan.ir

اهل بیت / رهنما 17: عدالت صحابه
بههنگام نگارش این متن، پرسشهای زیر فراروی نویسنده بوده است:
1. صحابه کیاناند؟ چرا برخی به عدالت آنان حکم میکنند؟
2. عادلبودن صحابه چه مغایرتی با آموزههای قرآنی دربارۀ آنان دارد؟
3. آیا متن روایات بر عدالت جمیع صحابه صحّه میگذارند؟
4. ناسازگاری عدالت همۀ صحابه با رخدادهای تاریخی از کجا آشکار میشود؟

continue_text

کتاب های مرتبط

more