pajoohaan.ir

بی شک، واقعۀ عاشورا در شمارِ مهمترین حوادثِ تاریخ اسلام است. این واقعه را توان از ابعاد مختلف بررسی کرد و از آ ن درس ها آموخت. این پرسش که چرا امام حسین حج را نیمه تمام رها کرد و هدفِ او از حرکت به سوی عراق چه بود، یکی از مسائل مهمِ در خورِ پژوهش است. مسلمانانِ شیعه هر ساله به سوگ پیشوای سوم خود می نشینند و عزاداری ها م یکنند. این مراسم خود از شعائر شده است. این مسئله مطرح است که این شعیره چه رهاوردی برای امروز ما دارد. اگر فرزند رسول حج را نیم هتمام نهاد و با زن و فرزند و خویشانِ عزیزِ خویش به استقبال مرگ رفت و صحنه هایی قهرمانانه پدید آورد، ما امروز چگونه باید از این حرکت درس بیاموزیم؟ چگونه باید از آن برای دین و دنیا و عقبای خود بهره ببریم؟ حضور زنان نیز در واقعۀ عاشورا مسئل های پراهمیت است. وقتی به مجموعۀ اقدامات حضرت زینب، پس از شهادت امام حسین م ینگریم، نم یتوانیم از نقشِ بسزای او در ابلاغِ پیامِ عاشورا چش مپوشی کنیم. کتابِ پیشِ روی شما حاوی سخنرانی ها و پیا مها و مقالاتِ امام موسی صدر دربارۀ واقعۀ عاشوراست. در این گفتارها امام موسی صدر به تبیین هدف امام از این حرکت پرداخته است. نیز به آسی بشناسی سوگواری و هدف از سوگواری ها پرداخته و گفته است که چرا به سوگ م ینشینیم. امام موسی صدر از در سهای این واقعه برای حل مشکلات جامعه و انسا نسازی و تربیتِ انسان بهره ها برده و از این فرصت و از این اقدامِ امامِ سوم در سآموزی کرده و از آن برای راست کردنِ کژ یها استفاده کرده است. همچنین، به نقشِ زنان و، به ویژه، حضرت زینب)س( در این واقعه سخن ناشر پرداخته است. در واقع، این گفتارها بررسیِ چهار مسئلۀ پی شگفته است. امام موسی صدر بارها به خطبۀ آتشینِ حضرت زینب در کاخ یزید اشاره کرده است. به همین سبب متنِ عربی و ترجمۀ این خطبه به پیوست کتاب آورده شده است. خدا را شاکریم که توانستیم این مجموعه را آماده و به علاق همندان تقدیم کنیم، باشد که حضرت حق از ما بپذیرد. این مجموعه به همت تنی چند از همکاران فراهم آمده است. نخست سپاسگزار مترجمان این مجموعه هستیم: آقایان مهدی فرخیان و احمد ناظم. آقای مهدی فرخیان مترجمِ گفتارهای «سفر شهادت » و «حسین وارث انبیا » و «زینب شکوه شکیبایی »1 و «زینب شکوه شکیبایی »2 است و آقای احمد ناظم گفتارهای «پرتوهایی از انقلاب کربلا » و «به سوی خط حسینی » و «امام حسین و قداست جانفشانی » و «مناسب تهای ماه رجب و زیارت امام حسین » و «امام حسین، پیشوای اصلاحگری » و «عطای حسینی در واقعۀ کربلا » و «از دریچۀ عاشورا » و «حسین چراغ هدایت و کشتی نجات » و «نام های به مردم لبنان » و «شهادت، چشمۀ جوشان تحول » و «رسالت حضرت زینب در عاشورا » را ترجمه کرد هاند. نیز سپاسگزار سرکار خانم زهرا بهرمن هستیم که با تلاش های خود آماد هسازی و چاپ این اثر را سامان دادند. شایان ذکر است که خطبۀ حضرت زینب از کتاب لهوف و با ترجمۀ استاد محمد محمد یاشتهاردی در بخش پیوست آمده است.

continue_text

for_you

related_books

more