pajoohaan.ir

بحث عدالت از زوایای مختلفی در علوم اسلامی قابل بررسی است. عدالت در علم کلام، علم اخلاق، در سیاست منزل، و در سیاست مدن با رویکردهای مناسب مورد بحث قرار گرفته است.
اصول فقه، عدل و ظلم را به مثابه مصداقی از برخی مبانی خود در عقلیات مطرح کرده است، در فقه نیز عدالت فرد در امام جماعت، قاضی، مفتی، ولی، وصی، کاتب، عامل زکات و ... شرط شده است.
اما آیا عدالت و ظلم در فرآیند اجتهاد نیز به کار گرفته می شود؟ اگر چنین است، مرجع تشخیص مفهوم و مصداق عدل و ظلم کیست؟ عدل و ظلم چه زمانی معیار است. نسبت این عناوین با ادله احکام چیست؟
در کتاب مجموعه گفت و گوهای قاعده عدالت سعی شده به برخی از این پرسش­ ها و دغدغه ­ها پرداخته شود و با استفاده از محضر اساتید حوزه و دانشگاه به آن پاسخ داده شود.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
بخش اول گفتوگوها در مروری تحلیلی
بخش دوم:گفت و گوها

continue_text

for_you

related_books

more