pajoohaan.ir

حول و پیشرفت دانش و فناوری در عرصه‌های مختلف روابط انسان‌ها اثرگذار است. دانش‌های فقه و حقوق در صورتی می‌توانند رسالت خود مبنی بر تنظیم عادلانه این روابط را به انجام رسانند که از ظرفیت کافی برای پوشش تحولات روابط انسان‌ها برخوردار باشند. فقه قویم امامیه با داشتن ابزارهای مناسب از جمله عمومات و اطلاقات جهان‌شمول و زمان‌شمول، آمادگی دارد به انبوه پرسش‌های نوظهور پاسخ دهد. در حوزه معاملات و قراردادها از دو جهت می‌توان به عموماتی مانند کریمه « اوفوا بالعقود » در ابتدای سوره مبارکه مائده تمسک کرد: اول از جهت شمول اجزا و شرایط جدید ولی غیررئیسه‌ای که با وجود آنها تردیدی در اصل عناوین سنتی و مسلم پدید نمی‌آید و دوم از جهت فراگیری معاملاتی که اصل عنوان خاص آنها نوپدید است.

continue_text

for_you

related_books

more