pajoohaan.ir

  شیوه های تولید دانش
تولید دانش در جهان مدرن چه مکانیزم¬هایی را طیّ می¬کند؟ در پارادایم مدرن و پست-مدرن چه نظریاتی در حوزه تولید دانش مطرح می¬باشند؟ دانش بومی چیست؟ تولید دانش شرط ضروری و لازم برای توسعه دانش است و در وضعیت کنونی تولید دانش در ایران چه برای الگوگیری و استفاده از دانش مرسوم جهانی و چه برای نقد و ایراد جرح و تعدیل بر آن گریزی از شناخت فرآیند تولید دانش و جنبه¬های مختلف آن نیست. بدین منظور در این کتاب به بررسی و معرفی ویژگی¬های شیوه¬های تولید دانش پرداخته شده است.

continue_text

for_you

related_books

more