pajoohaan.ir

  مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد نهم)-pdf
طرح پیشنهادی «ساختار دیگری برای سند الگوی پایه پیشرفت» در مکتوب پیشنهادی این قلم در کنفرانس پنجم، نقطه‌های گذاری را مشخص نمود که با بسط پایه‌های روش‌شناختی و حیث ساختاری آن گام تفصیلی جلوتری را در بازپردازش سند الگو به سامان آورد و کارکرد آن را در تکمیل و تعمیق سطوح سند الگو به معرض می‌آورد. با نظر به آن بازخوانی پیشنهادی، روش به‌ساخت و برساختِ سند الگوی پایه،کدام است؟در نمونۀ اسناد پیش‌نویس و نوع آراء در میان آمده با فرض‌هایی چونان اصالت مکتب صدرایی، اصل ولایت فقیه در احکام، تلقی مرسوم فردنگر وفقه احکام‌نگرِ از اندیشه و دانش دینی، تلقی ناروشن از قدرت عادلانه، مباحث و تصوری بدیهی انگاشته شده و چندان به معرفت و روشِ روشِ طراحی سند الگو، اندیشیده نشده است.
شناخت موضوع و ساختار موضوع، گام اول ضروری برای تفاهم بین‌الأذهانی در طراحی سند الگو است که مؤلفه‌های سه‌گانۀ «کانون نظریه و نظام ج.ا.ا»، «دانش بنیان این الگو» و «الگوی مبتنی بر دانش» در ساختار موضوع را در خود دارد. درحیث روش‌شناسی نیز منطق پیش‌رونده و بازخورندۀ پردازش الگو، نسبت رفت و شدی نظر به اقدام برنامه‌ای و بازخورند اقدام توسعه‌ای به مبانی فلسفۀ مضاف مربوط را راهبری می‌کند و نسبت طولی، فرآیندی و سازوکاری درونی سندپیشنهادی مورد توجه است؛

continue_text

for_you

related_books

more