pajoohaan.ir

  دانشنامه قرآنی حج و سرزمین وحی (جلد اول) - برگرفته از دایره المعارف قرآن کریم - آدم ربایی - حرم-pdf
سالانه مشتاقان فراوانی، حج تمتع و عمره مفرده به جای می آورند و سرزمین وحی را زیارت میکنند. بسیاری از این عزیزان علاقه مندند که پیش از سفر افزون بر فراگیری مناسک در این زمینه مطالعاتی داشته باشند و با معرفت و شناخت بیشتری به سرزمین وحی مشرف شوند؛ فراوانی عناوین کتابهای مرتبط با حج و گستردگی شمارگان آنها بیانگر این مهم است.

در این میان مقالات دائرة المعارف قرآن کریم که به گونهای مرتبط با حج و حرمین است، به علت انعکاس دیدگاه قرآنی در این موضوعات و در راستای رفع نیازهای معرفتی، کلامی و تاریخی زائران بیت اﷲ از اهمیت ویژهای برخوردار است.

continue_text

for_you

related_books

more