pajoohaan.ir

  امانت چیست؟خیانت کدام است؟
ین پژوهش که از آیات و روایات الهام گرفته است، بر آن است تا با بهره مندی از آموزه های قرآنی و حدیثی و با آوردن نمونه های عینی و عملی از سیره پیشوایان، به موضوع امانتداری بپردازد.
جمله آثار امانت داری که در این نوشتار به آن پرداخته شده می توان به تقویت ایمان و گسترش دین باوری، گسترش راستی و درست کرداری؛ امنیت اجتماعی ، عزت اجتماعی، رشد اقتصادی رهایی از کیفر دوزخ اشاره کرد.
در فصل زمینه ها و عوامل گسترش امانت داری ذیل عنوان«پاداش و کیفر» آمده است:«بی گمان، امانتداری مانند هر کار نیکی، پاداشی بزرگ دارد و امانت شکنی نیز مانند هر گناهی، کیفری سخت در پی دارد. از آن رو که توجه به پاداش امانتداری و کیفر خیانت، در گسترش امانتداری و کاهش خیانت، تأثیر دو چندانی دارد، بر همه لازم است به این اصل انکار ناپذیر توجهی ویژه داشته باشند.»

continue_text

for_you

related_books

more