pajoohaan.ir

  هدایت و سیاست در پرتو گفتگوهای امیرالمومنین علیه السلام
بخشی از احادیث بازتاب گفتگوهای امیرالمؤمنین علیه‌السلام با افراد گوناگون از دوست و دشمن و خویش و بیگانه است که فراهم آوردن، ترجمه و ارائه آن‌ها به مناسبت سال آن حضرت سودمند به نظر آمد و در ارشاد و هدایت و بیان روش حکومت و سیاست راهگشا است.
کتاب حاضر گزینشی است از این گفتگوها که در آغاز کار اندک تصوّر می‌شد و با بررسی منابع و مشاهده کثرت موارد، عرضه کامل آن‌ها به فرصتی دیگر ـ که باز توفیق الهی رفیق راه شود ـ واگذار گردید.

continue_text

for_you

related_books

more