pajoohaan.ir

  چشمه سار کوثر (سخنان دختران پیامبر ص)
کتابی که پیش رو دارید در برگیرنده شش خطبه از دختران پیامبر صلی الله علیه و آله در مقام احتجاج و بیان حقایق است که در موقعیّت های بسیار حساس ایراد نموده و راه سعادت و حقیقت را چون روز روشن کرده اند، و برای کسی عذری در کوتاهی و ناآگاهی باقی نگذاشته اند

continue_text

for_you

related_books

more