pajoohaan.ir

  تحلیل و تبیین مبانی نظریه ها و روش شناسی متعارف آمایش سرزمین
آمایش سرزمین به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت سرزمین در کشورهای مختلف مورد توجه بوده است و کشور‌های مختلف سعی نموده‌اند با استفاده از ابزارهای مختلف آن را تحقق بخشند. برخی از کشورهای اروپایی که از اولین پیشگامان این راه بوده‌اند، توانسته‌اند به موفقیت‌های مهمی در این زمینه دست یابند. کشور ایران نیز از سالهای قبل انقلاب اقدام به تهیه طرح آمایش سرزمین از طریق شرکت فرانسوی نموده است ولی موفقیت چندانی را بنا به دلایل مختلف کسب ننموده است. عدم وجود آمایش سرزمین در کشور موجب برخی از ناهماهنگی‌ها و عدم‌توازن‌ها در توسعه کشور گردیده است که برای مدیریت بهینه سرزمین، چاره اندیشی مناسب خود را مطلبد. به منظور بازاندیشی در نظریات و روشهای آمایش سرزمین که به صورت متعارف و جاری در برخی کشور‌ها وجود دارد تک نگاشت حاضر مد نظر قرار گرفته است و در آن سعی گردیده با تبیین انواع نظریه و روش‌شناسی‌های موجود، نتیجه‌گیری لازم از این مباحث به عمل آید. با توجه به این موضوع فصل اول این تک نگاشت به بررسی مفاهیم پایه در زمینه آمایش سرزمین پرداخته و در فصل دوم حدود ده نظریه مهم که از دیر‌ و ‌باز در آمایش سرزمین استفاده شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فصل سوم نیز به بررسی روش شناسی آمایش سرزمین پرداخته و گام های آن تشریح گردیده است. تحلیلی بر بحث های انجام شده و نتیجه گیری، فصل آخر تک نگاشت حاضر را به خود اختصاص داده است.

continue_text

for_you

related_books

more