pajoohaan.ir

  اقتصاد سیاست فرهنگی-pdf
(*)(*)(*)( )( )
publisher: سوره مهر
producer: سوره مهر
language: فارسی

19500 تومان

30000 تومان

buy_printed
هدف این کتاب پر کردن خلا موجود در ادبیات سیاست فرهنگی از طریق تجزیه و تحلیل فر آیند سیاست گذاری فرهنگی از منظر کلان اقتصادی است. این عمل دارای ابعاد نظری رویکرد اقتصادی به تجزیه و تحلیل سیاست فرهنگی مشخص شود.بنابراین در کل کتاب نظریه اقتصادی و روش های تجزیه و تحلیل مناسب مورد بحث قرار گرفته و به عنوان مبنایی برای تمرکز بر کاربردهای یک سیاست خاص مورد بررسی قرار گرفته است.اما در سطح عملی باید نشان داده شود که سیاست فرهنگی چگونه در حوزه های بسیار خاصی که در آن ها اجرا می شود شکل می گیرد-هنر میراث فرهنگی،صنایع فرهنگی،توسعه منطقه ای،قانون حق تکثیر،تجارت بین الملل و غیره.

continue_text

for_you