ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

تبیین معنویت در فرهنگ و ادب فارسی

قیمت: 12000 ریال

اصطلاح نوظهور معنویت پیش از این که یک اصطلاح باشد، واژه‌ای در زبان فارسی است، بررسی بسامد مفهومی این واژه و چگونگی کاربرد آن در متون کهن فارسی و ریشه شناسی آن نشان دهندۀ آن است که این واژه نه همواره به شکل « معنویت » بلکه در شکل معنوی و معنا از زمان‌های دور رایج بوده است. در این مقاله درک بار مفهومی معنویت و مشتقات آن از طریق بررسی مفاهیمی صورت می‌گیرد که در تقابل با معنویت، معنوی و معنا قرار دارند. در زبان فارسی دو گستره اصلی مفهومی برای این واژه وجود دارد یکی گستره مفهومی با ایجاد تقابل میان معنوی و لفظی که در حوزه ادب فارسی مطرح است و دیگری گستره مفهومی با ایجاد تقابل بین معنوی و صوری که در حوزۀ عرفان قابل پیگیری است. البته اصطلاح معنوی در متون کهن فارسی این توانایی را داشته است تا به صورت ترکیب‌ با مفاهیم برگرفته از حوزه های مشابه مفهومی و ایجاد روابط همنشینی و جانشینی گستره مفهومی خود را بسط دهد. در مقاله حاضر پس از بررسی مواردی که واژه معنویت عینا در ادبیات کلاسیک فارسی به کار رفته است به بررسی ریشه این واژه و شبکه واژگانی و گستره مفهومی آن می‌پردازیم.

کتاب های مشابه

طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت
طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت
12000 ریال
طراحی نظام طبقه ب...

سید علیرضا سجادیه،محمدصادق...
واکاوی تجارب توسعه
واکاوی تجارب توسعه
12000 ریال
واکاوی تجارب توسع...

گروهی از محققین...
تحلیل گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تحلیل گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12000 ریال
تحلیل گفتگوهای را...

گروهی از محققین...
تاملاتی در چیستی الگو
تاملاتی در چیستی الگو
12000 ریال
تاملاتی در چیستی...

گروهی از محققین...
مروری بر اسناد راهبردی توسعه در کشورهای منتخب
مروری بر اسناد راهبردی توسعه در کشورهای منتخب
12000 ریال
مروری بر اسناد را...

گروهی از محققین...
ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12000 ریال
ماهیت پیشرفت و ضر...

محمد مشکات
مقایسه مؤلفه های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم سالاری اسلامی با تأکید بر مفاهیم انسان و آزادی
مقایسه مؤلفه های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم سالاری اسلامی با تأکید بر مفاهیم انسان و آزادی
12000 ریال
مقایسه مؤلفه های...

دکتر محمد تقی ایمان،احمد کل...
مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی
مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی
12000 ریال
مبانی انسان شناسی...

حجت الاسلام دکتر محمد جواد...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.