ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

تبیین معنویت در فرهنگ و ادب فارسی

قیمت: 12000 ریال

اصطلاح نوظهور معنویت پیش از این که یک اصطلاح باشد، واژه‌ای در زبان فارسی است، بررسی بسامد مفهومی این واژه و چگونگی کاربرد آن در متون کهن فارسی و ریشه شناسی آن نشان دهندۀ آن است که این واژه نه همواره به شکل « معنویت » بلکه در شکل معنوی و معنا از زمان‌های دور رایج بوده است. در این مقاله درک بار مفهومی معنویت و مشتقات آن از طریق بررسی مفاهیمی صورت می‌گیرد که در تقابل با معنویت، معنوی و معنا قرار دارند. در زبان فارسی دو گستره اصلی مفهومی برای این واژه وجود دارد یکی گستره مفهومی با ایجاد تقابل میان معنوی و لفظی که در حوزه ادب فارسی مطرح است و دیگری گستره مفهومی با ایجاد تقابل بین معنوی و صوری که در حوزۀ عرفان قابل پیگیری است. البته اصطلاح معنوی در متون کهن فارسی این توانایی را داشته است تا به صورت ترکیب‌ با مفاهیم برگرفته از حوزه های مشابه مفهومی و ایجاد روابط همنشینی و جانشینی گستره مفهومی خود را بسط دهد. در مقاله حاضر پس از بررسی مواردی که واژه معنویت عینا در ادبیات کلاسیک فارسی به کار رفته است به بررسی ریشه این واژه و شبکه واژگانی و گستره مفهومی آن می‌پردازیم.

کتاب های مشابه

تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص های الگوی اسلامی ایرانی
تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص های الگوی اسلامی ایرانی
12000 ریال
تهیۀ الگوی سلامت...

دکتر باقر غباری بناب،فاطمه...
وجوب اعتبار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داری
وجوب اعتبار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داری
12000 ریال
وجوب اعتبار الگوی...

دکتر عبدالمجید شیخی،دکتر مج...
A Selection of Article Abstracts on Progress authored by Iranian Muslim Thinkers
A Selection of Article Abstracts on Progress authored by Iranian Muslim Thinkers
20000 ریال
A Selection of Ar...

گروهی از محققین...
فرهنگ ایرانی و محیط زیست
فرهنگ ایرانی و محیط زیست
12000 ریال
فرهنگ ایرانی و مح...

دکتر سید حسن شهرستانی،دکتر...
معنویت و شیوه های ارتقاء آن در جوانان
معنویت و شیوه های ارتقاء آن در جوانان
17000 ریال
معنویت و شیوه های...

دکتر باقر غباری بناب...
مفهوم معنویت در غرب (با تاکید بر عصر پست مدرن)
مفهوم معنویت در غرب (با تاکید بر عصر پست مدرن)
12000 ریال
مفهوم معنویت در غ...

احمد شاکر نژاد
هویت ایرانی و توسعه اجتماعی
هویت ایرانی و توسعه اجتماعی
12000 ریال
هویت ایرانی و توس...

دکتر خدیجه سفیری...
نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی
نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی
12000 ریال
نظریه اسلامی عدال...

دکتر حسین عیوضلو...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.