pajoohaan.ir

  تروریسم، فرهنگ و رسانه

5000 تومان

7500 تومان

buy_printed
جهان امروز، مملو از پدید ه های تأثیرگذار بر آرامش و امنیت مادی و معنوی انسان ها است. رسانه های گروهی به دلیل ماهیت، دامنه تأثیر و شیوه عمل خود و پیامدهائی که بر امنیت روانی انسانها دارند، از جمله این پدیدهها به شمار می روند که به شدت مورد توجه برخی دولت ها و گروه های وابسته به آن در فرایند تروریزه کردن افکار عمومی هستند. نظام سلطه و گروه های تروریستی که نیات شوم خود را در تسلط بر جهان و منابع آنها می بینند، ابزارهای فناوری و رسان های نوین را نیز در همین راستا به خدمت گرفته اند. به گونه ای که امروزه، تروریسم سایبری و ترور رسانه ای، از مهمترین ابعاد و محورهای تروریسم به حساب می آیند

continue_text

for_you