pajoohaan.ir

  نگرشی آزاد به خانواده: گزارش علمی کرسی های آزاد اندیشی در موضوع خانواده
برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی راهی است برای ایجاد تفکّر انتقادی و نگاه دقیق و نقّادانه به موضوعات اساسی در منظومۀ مباحث دینی و حیات فرهنگی در حوزه‌های علمیه، به‌گونه‌ای که با مواجهه‌ساختن طلاب جوان با موضوعات عمیقِ فرهنگی و با رویکرد ایجاد تفکّر انتقادی بتوان فضای فکری و فرهنگی جدیدی به‌وجود آورد تا در ذهن و ضمیر این طلاب نوخاسته و جوان بذر نونگری و تیزبینی درخصوص موضوعات اساسی و نوپدید اجتماعی و فرهنگی کاشته شده و افق فکری در ایشان متناسب با نیازهای فکری جامعۀ معاصر شکل بگیرد.

پیوند بین حوزه‌های علمیه و موضوعات نوپدید و فرهنگ‌سازیِ نگاه انتقادی و موشکافانه به این موضوعات می‌تواند زمینۀ ظهور و بروز اندیشه‌ها و افق‌های فکری جدیدی در طلاب به‌وجود بیاورد و سرآغاز حرکتی ارزشمند در نواندیشی و نظریه‌سازی در حوزه‌های علوم اسلامی و انسانی شود.

مسائل نوپدید جامعۀ معاصر آن‌قدر پیچیده و ظریف است که با رویکردهای سنتی و روش‌های یکسان و ثابت پیشین نمی‌توان به آن‌ها پرداخت و مسائل و مشکلات آن را حل نمود، بلکه لازم است با رویکردهای جدید و روش‌های نوین و از زاویه‌های مختلف، موضوعات و مسائل را واکاوی نموده و راهکارهایی شایسته و درخور برای آن‌ها یافت.

کرسی‌های آزاداندیشی نقش اصلیِ مواجه‌سازی طلاب با مسائل نوپدید و توسعۀ فرهنگ اندیشه‌ورزی و تفکر نقادانه در حل این مسائل و همچنین وظیفۀ توسعه و تعمیق رویکردهای علمی و نوین در موضوعات و مسائل نوپدید در حوزه‌های علمیه را بر عهده دارد.

اکنون محتوای تعدادی از این کرسی‌ها که با موضوع خانواده برگزار شده در قالب کتاب پیش روی خوانندگان و استادان محترم قرار دارد.

continue_text

for_you

related_books

more