pajoohaan.ir

  آفرینش های هنری در نهج البلاغه

کتاب حاضر که به قلم پژوهشگر ارجمند آقای دکتر سیدحسین سیدی، عضو همکار گروه پژوهشی هنر و تمدن اسلامی شکل گرفته، گامی در این حوزه و کوششی برای بازنمایی وجوه هنری نهج البلاغه و مبانی و کارکردهای آن است. نویسنده با تأکید بر وجود ابعاد زیبایی شناختی در نهج البلاغه، پای در این عرصه نهاده و با جستجو در منابع و مآخذ قدیم و جدید و بهره گیری از دانش های زبانی، تفسیری، هنری و ادبی کاری ارزنده پدید آورده است. بدیهی است این اثر، همچون همه دستاوردهای بشری، خالی از عیب و کاستی نیست؛ اما بی گمان نقدها و تذکارهای پژوهشگران گرامی در رفع نارسایی ها و نقص ها یاریگر ما خواهد بود.

continue_text

for_you

related_books

more