pajoohaan.ir

  15 گام تا تمرکز کودکان-pdf
دقت و تمرکز مهارتی است که تمامی کودکان قرن بیست و یکم نیازمند آن می باشند و کتاب حاضر راهکارهایی عملی با گام های علمی در این راستا است.
کار با کودکان دارای جنبه ی گران بهای توجه بزرگسال به کودک است

continue_text

for_you

related_books

more