pajoohaan.ir

  توسعه اسلامی ایرانی بر مبنای پیوند با ریشه های فرهنگی و بومی
برای توسعه ایران لازم است که محققان و اندیشمندان رشته‌های مختلف از دانشگاه و حوزه با هم سر یک میز بنشینند و به تبادل نظر و بحث پرداخته و شروع به استخراج شاخص‌ها و نظریه‌های پیشرفت اسلامی - ایرانی پرداخته و برحسب دیدگاه پیوند راه‌کارهایی را برای اجرا توصیه نمایند و راهنمای مجریان در فعالیت‌های عملی گردند. برحسب دیدگاه پیوند، توسعه بدون آگاهی و شناخت عناصر و معرف‌های فرهنگ بومی و سنتی به موفقیت دست نخواهد یافت از اینرو لازم است که مثل پیوند گیاهان که پیوند بر روی تنه‌ای که ریشه در خاک دارد انجام می‌گیرد عناصر جدید توسعه نیز بر روی فرهنگ جاری و ساری این کشور، پیوند بخورد تا به موفقیت دست یابد. برخلاف دیدگاه برخی محققان، که اعتقاد به حذف کامل موارد و نشانه‌های سنتی، و القای کامل موارد توسعه‌ای دارند متأسفانه این دیدگاه در ایران هیچ وقت به موفقیت دست نیافته است چنانکه تاریخ نیز این را نشان داده است.

continue_text

for_you

related_books

more