pajoohaan.ir

  آموزش علمی تفکر خلاق
امروزه لازم است جهت گیری ها وسیاست های پیاده شده در آموزش و پرورش ومدارس درست ومنطبق با قواعد اصولی و صحیح باشد تا فرایند تدریس و یادگیری در جهت رشد وترقی دانش آموزان صورت گیرد. اصولا دانش آموز به مدرسه می رود تا مطلبی بیاموزد ووجود معلم برای آن است که به وی در این آموختن کمک کند.
امروزه روشی که بیش از هرچیز در مدارس کشورمورد استفاده قرار می گیرد، روشی سنتی وغیرفعال است. در این روش معلم با ارائه شفاهی اطلاعات، جریان تدریس را در دست گرفته ودانش آموز مجبوراست در سکوت سخنان را بشنود وحفظ کند. آموزش وپرورش تبدیل به نوعی عمل ذخیره سازی شده است که در آن دانش آموز ذخیره کننده ومعلم ذخیره سپار است وبه جای برقراری ارتباط دو جانبه، معلم مطالبی راارائه می کند که دانش آموز آن ها را دریافت، حفظ وتکرار می کند ودامنه عمل برای دانش آموز تنها محدود به دریافت، پرکردن وذخیره سازی اطلاعات می باشد.
استفاده از چنین روشی باعث می شود بسیاری از استعدادهای کودکان ونوجوانان مورد غفلت قرار گیرد وآن ها به حفظ و بازگویی اندیشه های دیگران، بدون تفکردرباره آن عادت کنند. دراین صورت جنبه های اصیل وخلاق شخصیت دانش آموزان شکوفا نمی شود وآن ها به تقلید کنندگان صرف تبدیل می شوند.

continue_text

for_you

related_books

more