pajoohaan.ir

  50 راهکار برای بهبود تدریس
تعلیم و تربیت در دنیای امروز تلاش می کند تا کودکانی را برای زندگی بهتر در مسیر توسعه تربیت نماید. امروزه نقش آموزش و تاثیر آن در فرایند توسعه و پیشرفت کشورها بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر محققان همواره تلاش می کنند تا با بهبود روش های آموزش و ارائه شیوه های نوین در عین بررسی فرایند های موجود به بهینه سازی سیستم آموزشی نیز توجه نمایند.
با به پایان رسیدن قرن بیستم، پیشرفت عظیم علم و فن، شکافتن اتم، پیاده شدن در کره ماه، کامپیوتر و اینترنت، آلودگی محیط زیست، مباحث جهانی شدن، IT، دولت الکترونیک و رویدادهای دیگر از این نوع، که همگی زاییده این قرن می باشد. همه ی این تحولات، بسیار پیچیده تر در قرن بیست و یک خواهد بود. با این سرعت تغییر و تحولات جهانی عجیب است که انسان، همان انسان قبل با قالب های قدیمی باقی بماند و کلاس های درس، همچون گذشته و به شیوه های متداول سنتی و مکتب خانه ای برگزار شود و نظام های آموزشی، متحول نشود. باید طرح و برنامه ای تازه، آموزش های نوین در مدرسه، کلاس و بالاخره معلم با روش های جدید و شیوه های نو راه انداخت. بنابراین معلمان باید به دنبال راهکارهایی باشند تا در این فضای پر تغییر تدریس موفقی را ارائه نمایند.

continue_text

for_you

related_books

more