pajoohaan.ir

  رهیافت 28؛ احکام نماز مسافر-pdf
«ادارۀ پاسخگویی به سؤالات دینی » مفتخر است در راستای رسالت خود مبنی بر اشاعۀ فرهنگ تشیع و پاسخ گویی به سؤالات شرعی مردم در این حوزۀ گسترده از دین، محتوای پیشِ رو را به استادان فرهیخته تقدیم کند. در این نوشتار تلاش شده است علاوه بر ارائۀ اطلاعات و محتوایی غنی، پاسخی مناسب با محتوایی یکسان در اختیار استادان قرار داده
شود تا از تشویش خاطر مراجعان به سبب دریافت جوا بهای متفاوت جلوگیری شود.

continue_text

for_you

related_books

more